شرکت قرقره سازی رزاق بندر در سال ۱۳۷۰ با مدیر عاملی فقید، جناب آقای مهندس مجید علیاری، تحت نام قرقره و پالت سازی علیاری آغاز به فعالیت کرد و از سال ۱۳۸۰ با تغییر نام تحت عنوان شرکت قرقره سازی رزاق بندر در اداره ی ثبت شرکت های بندر انزلی به ثبت رسید و به فعالیت خود ادامه داد.