در بسته بندی های جدید بگونه ای عمل شده که اسکلت یا قسمتی از محصول که باید متحمل سنگینی بار وارده شود از انواع آهن های موجود که توسط دستگاه نورد با قالب های دقیقتر فرم داده شده ساخته و محفظه حفاظتی (جداره) و نگهداری از چوب می باشد. محاسبات طوری صورت گرفته که هیچگونه میخ یا پرچی در ساخت محصول مصرف نمی شود.