ابتدا محاسبات دقیقی با توجه به متراژ، وزن، حجم و شرایط آب و هوایی و نحوه نقل و انتقالات و اعمال ضریب اطمینان انجام می گیرد. پس از محاسبات اولیه، نمونه اولیه محصول ساخته شده و در چند مرحله مورد بررسیهای کنترل کیفی دقیقی قرار می گیرد. پس از اثبات استحکام، کارایی و کاربری مناسب با توجه به مشخصات تعیین شده اولیه محصول برای تولید انبوه آماده می گردد.