علمی:

1- در هر شرایط آب و هوایی کاربرد دارد
2- سبک بودن
3- استفاده بهینه از مصالح( مثل میزان چوب مصرفی که از یک پنجم تا یک دوازدهم تشکیل می شود و مصرف کم آهن در آن می باشد.)
4- پس از تولید و استفاده تا هر مدتی در هر شرایط جوی نیاز به مراقبت ویژه ندارد.(تضمین کامل کالا و حفظ کالا)

 

اقتصادی:

1- حفظ محیط زیست
2- استفاده بهینه از مواد
3- هزینه ترانسپورت در موارد مختلف تا یک چهارم کاهش می یابد
4- بدلیل سبک بودن در حفظ دستگاههای مورد استفاده موثر می باشد